Articles

Articles and Chapters (in English and German)

Articles and Chapters (in Turkish)

 • 2014 “İnternet’e Deli Gömleği yahut Türkiye’nin Yönetişim Açığı” [Straight Jacket for the Internet or Governance Deficit of Turkey] in Yeni Türkiye, Vol.56, pp.833-837. [coauthored with Muharrem Erdem]
 • 2012 “Aleviler ve Türkiye’de Ayrımcılık” [Alevis and Discrimination in Turkey] in II. Uluslararası Tarihten Bugüne Alevilik Sempozyumu. Aykan Erdemir et al. eds. İstanbul: Horasan Yayınları, pp.265-281. [coauthored with Muharrem Erdem and Halil Karaçalı]
 • 2012 “Hak ile Lütuf Arasında: Türkiye’de Alevilerin Eşitlik ve İnanç Özgürlüğü Mücadelesi” [Between Right and Favor: Alevis’ Struggle for Equality and Religious Freedoms in Turkey] in Türk-Alman İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa X: Almanya ve Türkiye’de Dini Grupların Hakları ve Toplumsal Etkileri. Ankara: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, pp.205-211.
 • 2010 “Çatışma ve Müzakere: Alevi Kolektif Eyleminin Dönüşümüne Ulusaşırı Bakış” [Conflict and Negotiation: A Transnational Look at the Transformation of Alevi Collective Action] in Türk-Alman İşbirliği Konusu Olarak İslam ve Avrupa VIII. Ankara: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, pp.86-96.
 • 2010 “Ekonomik (ir)Rasyonalite ve Göçmenlerin Yatırım Örüntüleri: New York’taki Yağlıdereliler” [Economic (Ir)Rationality and Investment Patterns of Immigrants: Yağlıdere in New York] Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Vol.13, No.2, pp.144-182. [coauthored with Görkem Dağdelen and İlhan Zeynep Karakılıç]
 • 2009 “Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Alevi-Bektaşi Örgütlenmeleri” [Alevi-Bektashi Organizations in Republican Turkey] in Geçmişten Günümüze Alevi-Bektaşi Kültürü. Ahmet Yaşar Ocak, ed. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, pp.168-177.
 • 2009  “Mahalle Baskısı” [Neighborhood Pressure] in Mahalle Baskısı Var mı Yok mu? Ruşen Çakır and İrfan Bozan, eds. Istanbul: Doğan Kitap. pp.163-167.
 • 2008 “1980 Sonrası Türk Sosyal Bilimlerinde Etnisite Kavramı” [The Concept of Ethnicity in post-1980 Turkish Social Sciences] in V. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Türkiye’de Güncel Toplumsal Sorunlar. Ercan Geçgin, ed. Ankara: Sosyoloji Derneği, pp.201-212. [coauthored with Selahattin Erhan]
 • 2007 “İnançsal Mekanlarda Maddi ve Manevi Kültürel Mirasın Korunması” [Protection of Material and Cultural Heritage in Religious Sites] in GAP Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayiğinde Kısas Sempozyumu. Istanbul: Cem Vakfı Yayınları, pp.243-247. [coauthored with Tuğba Tanyeri-Erdemir].
 • 2007 “Ayrımcılığın Kültürel Altyapısı: Zihniyet Değişimi için Yeni Yaklaşımlar” [The Cultural Infrastructure of Discrimination: New Approaches for Changing Mentalities], in Aleviler, Ayrımcılık ve İnsan Hakları: Ayrımcılıkla Mücadelede Bir El Kitabı. Cahit Korkmaz, ed. Ankara: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, pp.5-12.
 • 2007 “İnançsal Mekanlarda Esnek Koruma: Maddi ve Manevi Kültürel Mirasa Bütüncül Yaklaşım”, Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, no.10. [coauthored with Tuğba Tanyeri-Erdemir]
 • 2006 “Sünnilik Bildirgesi Gereksinimi: Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri Sorunsalında Ezber Bozmak” [The Need for a Sunni Manifesto: Thinking outside the Box when it comes to state-religion relations in Turkey], Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, No.9, pp.6-12.
 • 2006 “Turnanın Semahı ve Ezoterizmin Zamanı: Bektaşi ve Alevi Zaman Kavrayışları” [Ritual Dance of the Crane and the Time of Esoterism: Bektashi and Alevi Time Conceptualizations] Cogito, Vol.46, pp.260-279. [coauthored with Rabia Harmanşah]
 • 2006 “Tartışma: Dünyada ve Türkiye’de İstihdamsız Büyüme Sorunu – Sosyal Demokrat Seçenekler” [Discussion: The Problem of Growth without Employment – Social Democratic Alternatives], in Sosyal Demokrat Düşünce Platformu: Kitap 3. Erol Tuncer and Hanife Yurtseven, eds. Ankara: Sosyal Demokrasi Derneği, pp.204-206, 221-223.
 • 2006 “Ozan Figani ve Teslimi Baba ile Londra’da Göçmen ve Alevi Olmak Üzerine Söyleşi: İkinci Bölüm” [Interview with Ozan Figani and Teslimi Baba on Being Immigrant and Alevi in London: Part Two] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.2., No.8, pp.106-110.
 • 2006 “Ozan Figani ve Teslimi Baba ile Londra’da Göçmen ve Alevi Olmak Üzerine Söyleşi: Birinci Bölüm” [Interview with Ozan Figani and Teslimi Baba on Being Immigrant and Alevi in London: Part One] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.2, No.7, pp.55-65.
 • 2006 “Mütekevvin Alevilikler: Kent Koşullarında Dönüşen Cem Uygulamaları” [Nascent Alevisms: Transformation of Congregational Ceremonies in Urban Conditions] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, vol.2, no.6, pp.60-68.
 • 2006  “Sosyal Demokrasi ve Yeni Göç: Türkiye’de Ezber Bozmak” [Social Democracy and New Migration: Challenging Stereotypes in Turkey] Sosyal Demokrat Açılım, no.3, pp.15-17.
 • 2005 “Aleviler ve Topluma Eklemlenme Sorunsalı” [Alevis and the Problematic of Incorporation to Society] in Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları. Ayhan Kaya ve Turgut Tarhanlı, eds. Istanbul: Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı, pp.127-144. [coauthored with Tahire Erman]
 • 2005 “İlahiyat Kökenli Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşilik Üzerine Çalışmalarında Öz-Düşünümsellik” [Self-reflexivity in the Works of Researchers of Theology Background on Alevism and Bektashism] in Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I: Bildiriler ve Müzakereler. Isparta: SDÜ İlahiyat Fakültesi, pp.195-201.
 • 2005 “Güvenlik ve Bilim Arasında İnanç: Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumunun Ardından” [Faith in-between Security and Scholarship: After the Bektashism and Alevism Symposium] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.1, No.4, pp.90-94.
 • 2005 “Kent Koşullarında Dönüşen Cem Uygulamaları” [The Transformation of Alevi Congregational Ceremonies in Urban Conditions] in Alevi Tören ve Ritüelleri: Cem, Cenaze, Kurban. Ankara: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, pp.297-303, 314-316.
 • 2005 “Alevi Kimliği” [Alevi Identity] in Konferanslar 2004-2005. Ankara: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, pp.96-100, 123-125, 133-136.
 • 2005 “Tarih ve Kimlik” [History and Identity] in Konferanslar 2004-2005. Ankara: Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, pp.58-62, 86-88.
 • 2005 “Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Hansjörg Kretschmer ile Alevilik Üzerine Görüşme” [An Interview on Alevism with Ambassador Kretschmer, Head of the European Commission Delegation to Turkey] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.1, No.2, pp.15-22. [with Ahmet Kerim Gültekin]
 • 2005 “Avrupa Komisyonu Raporlarında Aleviler” [Alevis in the European Commission Reports] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.1, No.2, pp.5-14.
 • 2005 “Pinhan Tarih: Alevilik, Antropoloji ve Arkeoloji” [Secret History: Alevism, Anthropology and Archaeology] Kırkbudak: Journal of Anatolian Folk Beliefs, Vol.1, No.1., pp.89-94. [coauthored with Tuğba Tanyeri-Erdemir]
 • 2001 “Alevi Nettaşlar: İnternet’te Folklor ve Antropoloji’nin Sınırlarını Zorlamak” [Alevi Netizens: Pushing the Boundaries of Folklore and Anthropology Online] Halkbilimi, Vol.14, pp.58-61.
 • 2001 “Nüfus Cüzdanlarındaki Din Bölümü ve Türk Muhafazakarlarının Bilinçaltı” [The Religion Section in Identity Cards and the Subconscious of Turkish Conservatives] Kızıldeli, Vol.4, pp.58-59.
 • 2001 “Önsöz” [Foreword] in Bir Türk Diplomatın Gözüyle Avrupa Birliği. Funda Tezok. Istanbul: Institut für Türkisch -Europäische Studien, pp.3-4.